Az oldal a jobb felhasználói élmény érdekében és bizonyos funkciók működtetéséhez sütiket (cookie) használ.

További információ Rendben

Adatvédelmi szabályzat

Tisztelt Felhasználónk!

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) szigorítása miatt 2018. május 25-én frissítjük Adatvédelmi tájékoztatónkat.

Nagy hangsúlyt fektetünk adatai védelmére, azokat csak az adatvédelmi irányelveinkkel összhangban használjuk fel.

Itt találja Adatvédelmi szabályzatunkat, először röviden és mindenki számára érthetően néhány mondatban összefoglalva. Utána pedig megtalálják a hosszabb és bonyolultabb szövegezésű teljes szabályzatot.

 

Röviden és érthetően:

- adataira csakis az Ön által megküldött megrendelés (webshop szolgáltatások) teljesítése céljából van szükségünk, másra fel nem használjuk. Erre a célra kizárólag a nevére, címére, telefonos és elektronikus elérhetőségére van szükségünk.

-Adatait a jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése érdekében cégünk megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel, a lehető legnagyobb gondossággal őrzi és biztosítja.

- hírleveleket eddig sem küldünk, ezután sem fogunk. Akciókról, aktualitásokról sem küldünk értesítéseket. Megrendelése maradéktalan teljesítése után semmilyen okból és formában nem keressük meg.

- adatait az elektronikus rendszerünkből a megrendelésének maradéktalan teljesítése utáni 60. napon automatikusan töröljük.

- Megrendeléseinek és így adatainak nyoma csakis kinyomtatott formában marad (garanciális ügyintézéshez van rá szükség). Ezen nyomtatott dokumentumok a cég irattárában kapnak helyet a rendelés teljesítése után, amelyhez csak a cég ügyvezetője Daróczy Tibor fér hozzá. A garanciális idő leteltével ezen dokumentumok is megsemmisítésre kerülnek.

- Módosítottuk webshopunkon a megrendelés menetét, megszüntettük a regisztráció lehetőségét, ezáltal is csökkentve az adatrögzítés lehetőségét és mennyiségét. Rendelni már csak regisztráció nélkül lehetséges.

Az eddig regisztrált felhasználókat a regisztrációs tárhelyről töröltük.

Személyes adataihoz rajtunk keresztül a futárszolgálat fér hozzá: DPD, Magyar Posta, a megrendelés teljesítése érdekében.

Az Ügyfél által szolgáltatott adatok a webáruházon keresztül vásárolt termékek szállításához szükségesek, az ahhoz szükséges mértékben továbbításra kerülnek a termékszállítást végző szállítmányozók részére.

A hivatalos számlán feltüntetett adataihoz a cég könyvelője az AKIRE Kft, és az online számlázás elindulása után a NAV fér hozzá. Cégünk a REVOLUTION számlázó programot használja.

Illetve technikai, műszaki okokból természetesen a tárhely szolgáltatónk az EZIT Kft. 

Partnercégeink a saját Adatvédelmi Szabályzatuk alapján járnak el.

Megrendelése véglegesítéséhez el kell fogadnia Adatvédelmi Szabályzatunkat, amennyiben ezt nem teszi meg, sajnos nem tud rendelni webáruházunkból. Mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.          

Ön bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről,  adatai azonnali törlését bármikor kérheti, adatkezelésünkkel szembeni kifogását írásban tudja felénk jelezni. Maximum 30 napon belüli válaszküldési kötelezettségünk van. A válaszadás megtagadása, vagy egyéb adatkezelési probléma esetén Ön  bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./c; telefonszám: +36 (1) 391 1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; a továbbiakban: Hatóság) fordulhat.

 

Az adatvédelmi szabályzat megváltoztatásának jogát fenntartjuk.

 

 

 

Teljes Adatvédelmi Szabályzatunk:

 

Adatvédelmi nyilatkozat

A Daca-Lux Bt (1195. Budapest Somlyó Zoltán utca 10) mint a www.tetoablakpiac.hu üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel a személyes adatok védelméről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), rendelkezéseire.

A Daca-Lux Bt. kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja az oldal látogatóinak személyes és bizalmas adatait, és kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelynek rögzítése szükséges ahhoz, hogy a Daca-Lux Bt. a felhasználókkal való jogviszonyában a jogait gyakorolhassa, kötelezettségeit teljesíthesse, ennek keretében kommunikálhasson velük. Az alábbi adatvédelmi és -kezelési elveket, az Daca-Lux Bt. mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

Az Daca-Lux Bt. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM      törvény);
  • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozásáról.
  • 1998. évi XIX. törvény - a büntetőeljárásról (a továbbiakban Be.);
  • 2000. évi C. törvény számvitelről(a bizonylatok kiállítását és megőrzését illetően)
  • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal               összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
  • 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.
  • 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
  • 2013. évi V. törvény („Ptk.”) a Polgári Törvénykönyvről.
  • 2016/679 Európai Parlament és a Tanács (általános adatvédelmi rendelet).
 1. FOGALMAK ISMERTETÉSE

1.1. SZEMÉLYES ADAT

Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

1.2. KÜLÖNLEGES ADAT

A faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, valamint egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

1.3. ADATKEZELŐ

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

1.4. ADATKEZELÉS

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

1.5. ADATFELDOLGOZÁS

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

1.6. ADATFELDOLGOZÓ

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

1.7. HONLAP

Az Adatkezelő által üzemeltetett honlap: www.tetoablakpiac.hu

1.8. SZOLGÁLTATÁS(OK)

Honlapon történő termék megrendelés,  és a honlapon biztosított szolgáltatások. 

1.9. FELHASZNÁLÓ

Az a természetes személy, aki a  honlap szolgáltatásait (megrendelést ad le),  igénybe veszi és megadja a “KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE” pontban részletezett adatot.

1.10. MUNKAVÁLLALÓ

Az a természetes személy aki az Adatkezelővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

1.11. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓ

Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához, Honlap üzemeltetéséhez kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak Adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások Honlapjához, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.

1.12. ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSA

Adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

1.13. ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK

Az Ön által megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és az adatfeldolgozó azon munkavállalói, megbízottjai férhetnek hozzá, akiknek ezen adatok megismerése a feladataik teljesítése érdekében szükséges. Az adatfeldolgozókról részletesebben alábbiakban tájékozódhat.

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó törvényi előírások, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

1.14. ADATKEZELÉS CÉLJA

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
  • azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete    elrendeli. Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat         nyilvánosságra hozatalát.

Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

1.15. TILTAKOZÁS

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 

1.16. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

Ha az adatot az adatkezelő bárki számára hozzáférhetővé teszik.

1.17. ANONIMIZÁLÁS/ADATTÖRLÉS

A felhasználó által megadott személyes adatok végleges módosítása oly módon, hogy az a későbbiekben ne legyen alkalmas a felhasználó közvetlen vagy akár közvetett beazonosítására.

Az adatok anonimizálása, azaz felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

A megrendelés (vásárlás) során megadott személyes adatainak a kezelésére, továbbítására vonatkozó hozzájárulását Ön bármikor megvonhatja, korlátozás és indokolás nélkül az alábbi elérhetőségek bármelyikén, amennyiben ezt felsőbb szintű rendelkezés nem korlátozza.

1.18. ADATZÁROLÁS

Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

1.19. ADATMEGSEMMISÍTÉS

Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

1.20. ADATTOVÁBBÍTÁS 

Az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik. Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

1.21. HARMADIK SZEMÉLY

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely/aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

1.22. HARMADIK ORSZÁG

Minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.1.23.ADATVÉDELMI INCIDENSA biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

1.24. ADATHORDOZHATÓSÁG

A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

 1. FELELŐSÉGVÁLLALÁS

A felhasználó, a regisztráció során felelősséget vállal azért, hogy az általa önként megadott személyes adatai a valóságnak megfelelnek és a hozzájárulások tőle származnak, valamint, a megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.  E felelősségvállalásra tekintettel a megadott e-mail címmel és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, az ezzel kapcsolatos felelősség őt terheli és a Társaság jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Társaság ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 1. KEZELT ADATOK KÖRE

3.1. A KEZELT FELHASZNÁLÓI SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Ha a Felhasználó valamely Honlap felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.

A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Honlapokon keresztül elérhető Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, Adatkezelőnél nyilvántartott ügyfél-azonosító szám, Adatkezelővel folytatott telefonbeszélgetés tartalma.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató részére üzenetet (pl. e-mail, levél) küld, telefonon felkeresi, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó, nevét, e-mail címét, telefonszámát, a hívás időpontját, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

Az Adatkezelő szerződéseivel összefüggésben kezelheti a vele szerződő fél törvényes vagy meghatalmazott képviselőjének és a szerződéses kapcsolattartónak a nevét, telefonszámát és e-mail címét.

Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a Honlapok valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

3.2. AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL KEZELT TOVÁBBI ADATOK KÖRE

Adatkezelő a testre szabott felhasználói élmény érdekében a Felhasználó számítógépén  cookiet helyeznek el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása. A cookie-t a Felhasználó bármikor törölheti saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Az Adatkezelő személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezeli: demográfiai adatok, valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).

A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ide tartozik a Felhasználó IP-címe, az általa használt operációs rendszer és böngésző program típusa, azoknak az internetoldalaknak az adatai, ahonnan a Felhasználó eljutott az oldalra, és azok is, amelyeket az oldalon látogatott, valamint a látogatás ideje és időtartama. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag Adatkezelő fér hozzá.

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA
 • online webshop és tartalomszolgáltatás;
  • Felhasználó által megrendelt termékek, Felhasználó részére történő eljuttatása.
  • a megrendeléssel összefüggő kapcsolattartás,
  • a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás csak a megrendelés teljesítéséig
  • a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető Szolgáltatások) azonosítása, pl. garanciális jogosultság.
  • Társaság internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása

  • Adatkezelő Munkavállalóiról a jogszabályok által előírt nyilvántartások vezetése, bevallások és jelentések küldése,
  • az informatikai rendszer technikai fejlesztése;• a Felhasználók jogainak védelme;
  • az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése
  • az Adatkezelő tevékenységi körébe tartozó szerződések megkötésének és teljesítésének elősegítése.
 1. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, MÓDJA

Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem kezel és nem gyűjt.

Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról illetve törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére Személyes adatokat továbbít.

 1. NYILATKOZAT

6.1. FELHASZNÁLÓ NYILATKOZATA

A Felhasználók által a Szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat a Társaság felhasználhatja arra, hogy a megrendelt termékeket a lehető leggyorsabban és legegyszerűbben a felhasználó részére eljutassa, a folyamatba harmadik személyt is bevonhat.

Ön az oldalon történő adatvédelmi tájékoztató elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az fentebb leírtakra felhasználhassuk.

Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Amennyiben az Adatkezelés során a Felhasználók adatainak a továbbítására kerül sor, úgy a tájékoztatás kiterjed erre a tényre. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

6.1.1.  A FELHASZNÁLÓ JOGAI, ÉRVÉNYESÍTÉSÜK MÓDJA

A Felhasználó kérheti, hogy bármelyik Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

Ettől függetlenül a Felhasználó Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben (Postacím: Daca-Lux Bt., 1195 Budapest, Somlyó Zoltán utca 10), illetve az eurolux@tetoablakok.hu e-mail címre küldött e-mailben, tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést a megkeresett Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

A Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok a Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését.

A törlés megtagadható a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. a Felhasználó által generált tartalom közzététele során stb.) az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által a Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli.

6.2. ADATKEZELŐ NYILATKOZAT

Adatkezelő a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet Személyes adatokat.

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használják fel.

Az Adatkezelő a Felhasználó által a Honlapra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás illetve jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

A tartalomszolgáltatás keretében történő Adatkezelés jogalapja a tájékoztatáshoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között.

Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető.

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Adatkezelő a termékeinek továbbfejlesztése, a Szolgáltatások értékelése, javítása és bővítése céljából az általa kezelt adatokkal összefüggésben kutatásokat végezhet, illetve azokról anonim statisztikákat készíthet (továbbiakban: Kutatási tevékenység). A Kutatási tevékenység során Adatkezelő az adatokat csak anonim módon használja fel, azokból az egyedi Felhasználó személye nem azonosítható. A Kutatási tevékenység során keletkező, anonim kutatási eredményeket Társaság jogosult a Szolgáltatások fejlesztése, illetve új Szolgáltatások bevezetése, továbbá meghatározott Felhasználóknak célzott on-line és hagyományos hirdetések, valamint hírlevelek küldése céljából felhasználni, illetve az anonim kutatási eredményeket harmadik személyek számára értékesíteni. Felhasználó az ilyen célból történő adatkezeléshez kifejezett hozzájárulását adja.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

 1. AZ ADATKEZELÉSEK IDŐTARTAMA

A Felhasználó által a Honlapon leadott megrendelések teljes teljesülése esetén a megrendelést és annak minden adatát az ezt követő 60. napon töröli, ha a Felhasználó nem rendelkezik másként.

Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tárolja.

A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik regisztrációval, Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – ne legyenek összekapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozza a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

 1. TÖRLÉSI KÉRELEM KEZELÉS

Felhívjuk figyelmét, hogy kivételes esetekben tiltakozásának beérkezését követően átmenetileg még sor kerülhet e-mail kiküldésére. Ez az e-mail szükséges átfutási ideje miatti technikai okkal magyarázható, és nem jelenti azt, hogy tiltakozását figyelmen kívül hagyjuk.

Az átfutási időt követően az adatok törlésre kerülnek.

A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen, ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálják, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítják, az Adatkezelést megszüntetik és a kezelt Személyes adatokat zárolják, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

 1. ADATFELDOLGOZÓK

Az Adatkezelő tevékenységhez cégünk további társaságok segítségét, együttműködését nem veszi igénybe. Az adatkezelést csak a Daca-Lux Bt. alkalmazottai végzik.

9.1. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK

Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesznek igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.

E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.

Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség.

E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

Az Adatkezelővel együttműködő Külső szolgáltatók:

 • Google Analytics
  • Google Adwords
  • Google Drive
  • Google AdExchange

9.2. EGYÉB KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK

Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel egyik Adatkezelő sem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Honlaphoz / Szolgáltatásokhoz – akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül –hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: FacebookIreland Inc.,Google LLC, Instagram LLC., Pinterest Ltd., Infogram Software Inc, PayPalHoldings Inc., Playbuzz Ltd., Twitter International Company., Viber Media LLC, Vimeo Ltd., Yahoo! EMEA Ltd., YouTube LLC.

E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

 1. AZ ADATKEZELŐ MUNKAVÁLLALÓVAL ÉS POTENCIÁLIS MUNKAVÁLLALÓIVAL VALAMINT HELYISÉGEINEK LÁTOGATÓIVAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSEK

Az Adatkezelő Munkavállalóiról az alábbi Személyes adatokat kezeli: név, születési név, adóazonosító, TAJ szám, anyja neve, születési hely, idő, személyi ig. szám, állampolgárság, állandó lakcím, levelezési cím, bankszámlaszám, 

<
Vissza